Speel geen gevaarlijke spelletjes met de duivel

 ......en geeft de duivel geen voet - Efeziërs 4 : 27

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer - Efeziërs 5 : 11         

Inleiding:

Speel geen gevaarlijke spelletjes met de duivel!! Geef hem geen voet!! Ontmasker zijn onvruchtbare duistere werken!! 
Speel je gevaarlijke spelletjes met de duivel? Worden door jou dergelijke spelletjes in eigen huis of omgeving gespeeld? Dan geef je de duivel daarin de gelegenheid, bij jou voet tussen de deur te krijgen. Heb je deel aan zijn onvruchtbare meest gevaarlijke werken. Raakte je daardoor onder depressie, veranderde daardoor bij jou de sfeer in huis of werden daardoor je relaties verbroken? Bovenstaande teksten geven nadrukkelijk aan, hem geen voet te geven maar zijn duistere werken juist te ontmaskeren.

Bovenstaande teksten werden niet gericht aan ongelovigen. Niet aan hen, die God niet kennen. Ze werden gericht aan gelovigen. De gelovigen van de gemeente te Efeze werden daarin gewaarschuwd of vermaand. Die gemeente gold als geest vervulde gemeente. Paulus schreef hen over meest diepe geestelijke zaken van het geloofsleven. Maakte hen onder andere duidelijk, dat we onnoemlijk rijk “in Christus” zijn. Dat we “in Hem” gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen en tot onze eeuwige erfenis komen. Waarom werden juist de gelovigen daarin door hem gewaarschuwd of vermaand? De duivel is een rover. Hij wil ons de zegen en het heil, die we “in Hem” hebben, ontroven. We lopen het gevaar, opnieuw onder zijn macht en invloed te komen. We moeten ons daarom ver van de duivel en wat met hem te maken heeft, houden. We moeten hem geen voet geven en de zegen en het heil, die we “in Christus” hebben, doorlopend vastberaden tegenover hem bewaken en bewaren. We worden zelfs vermaand, zijn duistere werken te ontmaskerden.

We bevinden ons in een geestelijke strijd tegen hem en de demonen. Bij ons moet het inzicht en de geestelijke kracht zijn, hem effectief te bestrijden. We zijn “in Christus” in principe aan zijn macht onttrokken maar moeten daar overwinnend strijdend bij blijven.

De tactiek van de duivel.

Dankzij middeleeuwse uitbeeldingen stellen we ons de duivel vaak als een sinister wezen, compleet met horentjes, sik en bokkenpoten voor. We vergeten daarbij, dat hij er mogelijk nog steeds uitziet, zoals hij als engel Lucifer door God geschapen werd. Namelijk een wezen van onvergelijkbare schoonheid. Vandaar dat de Bijbel als engel des lichts (2 Cor. 11: 14) over hem spreekt. Zo weet hij velen te misleiden, ons huis en bij onszelf binnen te dringen en ons leven te ontwrichten.

Wanneer het om de duivel en zijn tactiek gaat, moeten we in veel gewaarschuwd of vermaand worden. We beseffen te weinig, dat hij juist bij ons voet tussen de deur wil krijgen. Ongelovigen staan al onder zijn macht en invloed en hebben al met zijn duistere werken te maken. Nu tracht hij ook ons zover te krijgen. Hij is niet alleen een rover. Hij is ook een kraker en insluiper.

Wanneer hij niet via de ouders voet tussen de deur weet te krijgen, probeert hij dat via de kinderen. Wanneer hij onze kerk of gemeente niet weet te kraken, tracht hij ons gezin te kraken. En daartoe bedacht hij meest sluwe plannen. Hij wil ons uitschakelen en ons onze geestelijke kracht ontnemen. Hij doet dat niet alleen op sluwe wijzen. Ook via geestelijke misleiding.

Wanneer iemand voet tussen de deur weet te krijgen, komt de deur op een kier te staan en kan die niet van binnenuit gesloten worden. Kan de deur van buiten uit verder geopend worden en de persoon in kwestie ons huis binnendringen. Dat is gevaarlijk, vooral wanneer het om de duivel gaat.

En we geven hem bij ons voet tussen de deur, wanneer we bitterheid, haat, (seksuele) onreinheid, hoogmoed, geldzucht, laster c.q. roddel, jaloezie enzovoort ons hart en leven binnenlaten of wanneer we afgodsbeelden, trollen, kabouters, heksen, maskers en andere occulte zaken ons huis binnenhalen. Ook wanneer we zogenaamde onschuldige spelletjes spelen. En vaak worden ook in huizen van gelovigen dergelijke spelletjes gespeeld. Dan denken we aan bepaalde computerspelletjes en spelletjes, zoals glaasje draaien en het OUIJA BORD spel. Over dit spel hieronder meer.

-  Het OUIJA-BORD.

Het woord "OUIJA" is mogelijk een samentrekking tussen het Franse woord "OUI" en Duitse woord "JA". Volgens die naam zou het een "JA-JA" spel moeten zijn. Het is echter "NEE-NEE".
Demonen en daar heeft het spel mee te maken, spreken geen waarheid. Hun "ja-ja" is leugen en daarom altijd "nee-nee".

Velen zien het OUIJA-BORD als onschuldig. Het is een klein spel met de letters van het alfabet en de nummers 1 tot en met 10 op het spelvlak. Daarbij behoort een voorwerp met drie pootjes, dat over het bord schuift en antwoorden uitspelt, wanneer vragen worden gesteld. Er zijn variaties zoals het Chinese en Egyptische spel. Hoe de spellen er ook uit zien, ze zijn gericht op het uitspellen van antwoorden op door de spelers aan onzichtbare geesten gestelde vragen.

Sommigen geven aan, het spel eerst te hebben gespeeld voor vraag en antwoord. Daarna kwam men op het idee, het bewegende object van een potloodstift te voorzien en te vragen een tekening te maken. Meest obscene (ontuchtige) tekeningen verschenen.

- De hoge verkoop van het OUIJA-BORD

Al lange tijd geleden werden in Amerika over de 5 miljoen exemplaren van dit spel per jaar verkocht. Dan moeten er op zijn minst 15 miljoen mensen mee gespeeld hebben, wanneer we er vanuit gaan, dat ieder spel eenmaal per jaar met drie personen gespeeld wordt. Over de hele wereld genomen liggen de aantallen hoger. Tientallen miljoenen mensen hebben dit spel in huis en ermee gespeeld.

Dat velen dit spel kochten, geeft aan, dat het werkt. Mogelijk hadden enkelen nog het geluk, dat het faalde en er geen antwoorden verschenen. Velen geven echter aan, het niet zonder gevolg te hebben gespeeld. Het verkoopaantal en het vele gebruik van het OUIJA-BORD geven aan, dat geen occulte bezigheid zo’n invloed heeft als juist dit spel. Daardoor kwamen miljoenen in aanraking met de geestenwereld, terwijl ze er nooit op een andere wijze mee in aanraking zouden zijn gekomen. Velen van hen, die dit spel speelden, zouden nooit naar een waarzegger, handlezer of een dergelijk occult iemand zijn gegaan.

Het OUIJA-BORD heeft met meer dan wat materiaal te maken

Velen menen, dat het OUIJA-BORD uit een onschuldig stuk karton bestaat. Ook het bewegende object zou van onschuldig materiaal gemaakt zijn. Die mening is niet alleen gevaarlijk. Het is dwaas dat te denken. Ook een afgodsbeeld bestaat niet slechts uit een stuk hout of steen. Het heeft met meer dan dat te maken. De Bijbel geeft aan, dat afgoden en afgodsbeelden met duivelse geesten of demonen te maken hebben. Wanneer een afgodsbeeld in huis wordt gehaald, worden daarin ook demonen het huis binnengehaald. Dat is ook zo met het OUIJA-BORD. Waar dit spel in huis wordt gehaald, komen demonen binnen en worden ze er in wezen toe genodigd. Vandaar dat op gestelde vragen antwoorden verschijnen. Het object beweegt niet zondermeer. Het schuiven geeft aan, dat onzichtbare geesten reëel aanwezig zijn.

- Het OUIJA-BORD en de jongeren-soap “Het huis Anubis”

De huidige populaire kinderserie “Het huis Anubis” blijkt uiterst gevaarlijk te zijn. Het is een populaire jongeren-soap op Nickelodeon, waarin negen jongeren op zoek gaan naar een schat. De magie, die in de serie voorkomt, bestaat onder andere uit OUIJA-BORDEN.

- Het gebruik van het OUIJA-BORD door mediums

Sommige mediums geven aan met geesten te communiceren via het OUIJA-BORD. Daarbij beweegt het medium een stokje over het spel en de geest laat het op bepaalde plaatsen stoppen. Hieraan verwant is het automatisch schrijven en het schilderen, waarbij iemands hand door een geest wordt "geleid". Sommige schrijvers geven aan, zo boeken te hebben geschreven en sommige schilders geven aan, daarin soms twee schilderijen tegelijkertijd met beide handen te hebben geschilderd.

- Het OUIJA-BORD en de naam van Jezus

Een prediker, die het OUIJA-BORD nooit gezien had, het niet kende, kwam bij mensen, die het spel speelden. Hij zag het object antwoorden uitspellen en stelde vast, dat het occult was. Hij vroeg een vraag te mogen stellen. Het werd toegestaan. Hij vroeg: "Wie is Jezus Christus?" Eerst kwam geen antwoord. Toen hij de vraag herhaalde werd vervolgens gezegd: "Ga jij naar huis, ik ben moe". Daarna werkte het spel niet meer.

Eenzelfde iets speelde zich nogmaals af. Het OUIJA-BORD lag op een tafel met een losliggende glazen plaat op een metalen frame. Een christen vroeg een vraag te mogen stellen. Ook hij vroeg: "Wie is Jezus Christus?" Er volgde een ontstellende reactie. Het OUIJA-BORD en de glazen plaat vlogen omhoog en werden met kracht tegen de grond gesmakt. Demonen weten wie Jezus Christus is en vrezen Hem. Ze haten Hem en Zijn naam.

Een prediker werkte op een stuk land, toen hij zag, dat een groep jongeren een huis uitvluchtte. Aan hen was te zien, dat ze erg geschrokken waren. Hij ging naar hen toe om te zien of hij kon helpen. Ze vertelden, dat een vreselijk monster binnenkwam, toen ze het OUIJA-BORD speelden. De prediker die begreep, dat de jongeren met een demonische verschijning te maken hadden gehad, ging met hen het huis binnen, nam het spel en plaatste het op een stoel. Hij knielde neer en gelaste de demon het huis te verlaten. Daarop werd zijn hoofd vastgegrepen als in een bankschroef en viel hij op de grond. Hij besefte, wat er aan de hand was en begon de naam van Jezus aan te roepen. Daarop verliet de demon hem en het huis.

-de duivel voet geven via het OUIJA-BORD

De duivel is er op uit voet tussen de deur te krijgen wat betreft ons persoonlijk leven, ons gezin en onze kerk of gemeente. Het gaat verder dan dat. Hij grijpt iedere gelegenheid aan om terrein te winnen en ons geloofsleven te infiltreren en te ondermijnen. Niet alleen zij, die zich pas bekeerden, getuigen, dat ze door het OUIJA-BORD alsnog tot gebondenheid kwamen. Ook zij, die al langere tijd gelovig waren en het spel speelden, ondervonden dat. Sommige gelovigen speelden het onwetend van waar ze mee bezig waren.

In de Bijbel staat, dat het Gods volk voorheen verboden werd, zich op te houden met wat tot de geestenwereld behoort. In daarin in aanraking komen met demonen is een zich geestelijk verontreinigen.

Gij zult u niet wenden tot geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken,
om u met hen te verontreinigen:
"Ik ben de HERE, uw God". - Leviticus 19 : 31

De waarschuwing was niet ongegrond. Van Israël moest verwacht worden, dat het zich niet met dergelijke dingen inliet. Helaas was dat niet het geval. Omdat volken rondom hen het als normaal en gebruikelijk achtten, waren er tijden, dat ook velen van Israël zich ophielden met dergelijke dingen. In plaats van voet te zetten op het beloofde land door er heidense gebruiken te beëindigen, lieten ze zich ermee in. Daarin wist de duivel voet te zetten in het land Israël en kwamen velen tot gebondenheid en onder zware geestelijke druk.

In het OUIJA-BORD spelen is een zich ophouden met geesten. Een oproepen van geesten, die waarzeggen op gestelde vragen. Een zich verontreinigen en tot gebondenheid komen. En dat kan zich in veel openbaren.

In al het occulte is het de duivel een voet geven.

Niet alleen in het OUIJA BORD spel spelen is de duivel voet geven en tot gebondenheid komen.
Al wat met het occulte te maken heeft, doet daartoe komen. Een groot scala van allerlei dingen staat de duivel beschikbaar, wanneer hij ons opnieuw onder zijn macht en invloed tracht te krijgen. Dat scala neemt toe en we moeten elkaar daarin waarschuwen. Dat hij zich bedient met een scala van meest geraffineerde dingen, moet ons niet alleen op onze hoede doen zijn, maar ook dat we elkaar waarschuwen. Aan ons is niet alleen de opdracht de duivel geen voet te geven maar ook zijn duistere werken te ontmaskeren.

Velen zijn onwetend, wanneer het gaat om het scala van onvruchtbare werken van de duivel. Daarom kunnen verkeerde dingen ons huis binnenkomen. Dan valt niet alleen aan het OUIJA BORD spel te denken. Ook andere dingen hebben ermee te maken en hebben gevolgen voor ons. Zo komt het voor, dat bijvoorbeeld zeevarenden voorwerpen uit verre landen meenemen, waarvan ze menen, dat het slechts kunstvoorwerpen zijn. Zelfs zendelingen namen soms onwetend dergelijke dingen mee. Daarom komt men ook in huizen van gelovigen afgodsbeelden en maskers, die gebruikt werden bij occulte rituele dansen, tegen. Vervolgens boeken op oosterse godsdiensten en toverijen gericht. Er valt veel te noemen, wanneer het gaat om wat tot gebondenheid doe komen. We noemen het volgende:

het zien van verkeerde films (bv. de Exorcist, horror of gruwel films, Sciencefiction films)

Toen ik predikant te Beverwijk-Heemskerk was, werden we gebeld door een vrouw, die zich zorgen maakte over haar aanstaande schoondochter. De jonge vrouw was sinds kort in de war en had enige weken niet geslapen. De vrouw vroeg me voor haar te bidden. Beiden zouden onmiddellijk komen. Ik had weinig tijd voor gebed.

Om de Heer in deze om leiding en inzicht te vragen. Bij het openen van mijn Bijbel lag het volgende voor me: "biedt weerstand aan de duivel en hij zal van uw vlieden". Ik begreep, dat ik met bezetting te maken zou krijgen. Toen de jonge vrouw binnenkwam, vertelde ze me onmiddellijk, dat ze na het zien van een film niet meer geslapen had en in de war was geraakt. Ik vroeg haar of ze naar een vertoning van de film "de Exorcist" was geweest. Dat was het geval. Gedurende de voorstelling van deze zo gevaarlijke film was ze bezet geraakt. Ik heb niet alleen die avond maar ook enige dagen daarna voor haar moeten bidden en de demonen gelast bij haar uit te gaan. Daarna was ze vrij en sliep ze als voorheen. De volgende dag bracht ze ons een grote bos bloemen.

- het spelen van bepaalde computerspelletjes 
- het luisteren naar satanisch geïnspireerde muziek (daaronder ook bepaalde klassieke muziek)
- naar houseparty’s gaan en luisteren naar house muziek
- het lezen van vulgaire of op toverij en andere occulte zaken gerichte boeken
- het zien van verkeerde c.q. occulte of onreine Tv-programma’s 
- yoga en transcendente meditatie
- waarzeggerij en handlezen 
- horoscoop en astrologie
- rituele godsdienstige gebruiken zoals van de Islam, het Boeddhisme, de Wintie cultus enzovoort 
- zich laten behandelen door paranormale genezers, strijkers en magnetiseurs
- het bezoeken van iriscopisten en zij, die een glazen bol raadplegen

Wat zijn er de gevolgen van, wanneer we in aanraking met het occulte komen?

We noemen slechts enkele gevolgen. Dan valt onder andere het volgende te noemen:

- de Bijbel bij het lezen niet kunnen begrijpen vanwege zekere versluiering 
- Bijbelse prediking niet kunnen aanhoren - daarin geblokkeerd worden - het wel horen zonder het te verstaan 
- onder depressie raken door bepaalde angst en vrees overmand worden 
- zich niet aan Jezus Christus kunnen overgeven 
- geen rust in eigen huis vinden 
- eigen woonomgeving haten
- niet in God kunnen geloven - het wel willen maar niet kunnen, omdat men daarin geblokkeerd wordt
- onder een "duistere wolk", zoals men dat wel noemt, leven
- neiging tot zelfmoord
- emotionele ontreddering
- zich omringd door onzichtbare wezens weten
- aanvallen van demonische machten ondervinden
- verschijningen waarnemen zoals monsters, slangen en vreesaanjagende dieren en bijvoorbeeld ogen zonder een lichaam
- tot een gedrag komen, dat men daarvoor niet had

Een moeder, die zich zorgen maakte om de verandering van het gedrag van haar veertienjarige dochter, vroeg me hen te bezoeken. Het meisje gedroeg zich anders dan daarvoor. Was onhandelbaar en onbereikbaar voor haar moeder. Zo kende haar moeder haar niet. Tijdens het gesprek liet de Heilige Geest me zien, dat het meisje was bezig geweest met het oproepen van geesten. Ik vroeg haar of ze het OUIJA BORD spel kende. Ze ontkende. Vervolgens vroeg ik haar of ze bezig was geweest met "glaasje draaien". Daarop gaf ze een bevestigend antwoord. Ze zei op de zolder van het huis, waar we toen waren, met haar vriendin dit spel te hebben gespeeld. Ik vroeg haar het glas en de attributen van zolder te halen. Ze kwam met een glas en wat stukjes papier met daarop letters en cijfers naar beneden. Het meisje had met haar vriendin geesten opgeroepen en was daardoor bezet geraakt. Vandaar haar veranderde gedrag.

- het horen van stemmen - ingefluisterd worden
- buiten zichzelf treden – boven zichzelf zweven
- dwang tot vloeken en vervloeken

We kunnen geen deelhebben aan zowel het geestelijke als het occulte.

ik (Paulus) wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten. Gij kunt niet de beker des Heren drinken èn de beker der boze geesten,
gij kunt niet aan de tafel des Heren deelhebben èn aan de tafel der boze geesten. - 1 Corinthiërs 10 : 20 

Ook deze woorden waren niet gericht aan ongelovigen. Het geldt de gelovigen. Zij, die tot de gemeente te Korinthe behoorden en ook wij, worden erop gewezen, geen deel te kunnen hebben aan zowel het verlossingswerk van Jezus Christus als aan wat behoort tot het terrein van de duivel. In deelhebben aan beide tafels, brengen we onszelf tot geestelijke verdeeldheid. We zien, dat sommigen dat proberen. Er zijn gelovigen, die menen deel te kunnen hebben aan zowel het geestelijke en aanspraak maken op een plaats en functie in de kerk of gemeente als ook deelhebben aan het occulte. Sommigen verdedigen dat en menen, dat bepaalde gebruiken tot de eigen cultuur behoren. De gebruiken en denkwijzen van de verschillende volken zijn niet zonder meer aan te merken als zijnde hun cultuur. Cultuur en heidendom zijn verschillende zaken.

Het occulte, afgodendienst en het vereren van geesten van voorouders, behoren niet tot de eigen cultuur. Paulus zei tweemaal: "gij kunt niet". Het is onmogelijk van beide tafels tegelijkertijd te nemen. Wanneer we op enige wijze deelhebben aan het occulte, kunnen we niet tevens deelhebben aan de verlossing en redding in Jezus Christus. Wanneer we bezet zijn met boze geesten, kunnen we niet tevens vervuld zijn met de Heilige Geest.

De tafel van boze geesten biedt, zoals we al zagen, een scala van dingen. Het is een "rijk" gedekte en voor velen aantrekkelijke tafel. Van die tafel eten brengt tot verlorenheid. Al wat de duivel biedt, doet onder een vloek komen en van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk gescheiden zijn. De tafel des Heren biedt eveneens veel. Ook die tafel is rijk gedekt. Van die tafel nemen doet tot eeuwige redding komen. Vooral het Nieuwe Testament geeft getuigenis van wat we ontvangen vanwege die tafel. Van beide tafels tegelijkertijd nemen is onmogelijk. We kunnen niet zowel verloren gaan als ook voor eeuwig behouden worden. Of we gaan voor eeuwig verloren of we komen tot eeuwige redding. De keuze daarin moeten we voor onszelf overwegen en bepalen. We moeten of voor 100 % voor de ene of voor 100 % voor de andere tafel kiezen. Wanneer we van de tafel des Heren willen nemen, moeten we afrekenen met wat de andere tafel biedt.

hoe moeten we afrekenen met wat behoort tot het occulte?

De Bijbel verhaalt van pasbekeerden te Efeze, nadat Paulus hen het evangelie van Jezus Christus gepredikt had en ze tot bekering gekomen waren, dat ze afrekenden met het occulte, waar ze zich daarvoor mee opgehouden hadden. Ze braken er radicaal mee. Ze reinigden zich ervan. Dat is de enige juiste weg.

1. Ze beleden hun zonden

en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. - Handelingen 19 : 18 

Ten eerste beleden ze openbaar hun zonden. Ze bedekten niet voor God en mensen, wat ze naar hun verleden misdaan hadden en waarmee ze de heiligheid en liefde van God hadden aangetast. Zij, die voorheen tot de gemeente te Efeze behoorden, hadden allen, vanwege heidense praktijken in die stad, met zondige en occulte zaken te maken gehad. Ze gaven zich daarin niet alleen over aan meest onreine zonden. Ook namen ze openlijk deel aan het occulte. Nu beleden ze openlijk en spraken uit, wat ze daarin misdreven hadden. Daarin was niet alleen een openbare maar ook belangrijke en zegenrijke daad.

2. Ze rekenden af met hun verleden

En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbranden ze ten aanschouwen van allen.
En men berekende de waarde daarvan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. - Handelingen 19 : 19 

De pas bekeerden kwamen tot verdere openbare daden. Je ophouden met toverij blijkt een kostbare zaak te zijn. Kost niet alleen grote bedragen aan geld. Kost ook je eeuwig leven, dat God ons om niet geeft. Het occulte kost alles en levert slechts eeuwige verlorenheid op. De pas bekeerden te Efeze gingen zover, dat ze in een openlijke verbranding braken met hun occulte verleden. Daarin lag een groot getuigenis. Hun eeuwige redding was hun meer waard. Alles werd vernietigd en niet bijvoorbeeld verkocht aan anderen. Wat schadelijk voor onszelf is, is dat ook voor anderen. Wat ons verloren doet gaan, moeten we niet aan anderen overdragen. Het moet in vlammen opgaan. Zo gebeurde het, dat zij, die het OUIJA BORD spel verbrandden, op dat moment vrijkwamen van hun gebondenheid. Het had onmiddellijk gevolgen. Depressie en gebondenheid kunnen zich op één moment beëindigen. De sfeer in huis kan op één moment veranderen, wanneer we onze afgodsbeelden en occulte maskers, onze verkeerde boeken, platen en cd’s, onze verkeerde schilderijen enzovoort verwijderen en met vuur verbranden.

3. Ze kwamen tot bevrijding

Ten opzichte van tot bevrijding komen moeten vaak anderen ingeschakeld worden. Wanneer we bezet raakten, moeten we, wanneer we er niet zelf vrij van kwamen, nadat we met het occulte braken en onze zonden beleden, de hulp inroepen van hen, die in de bediening staan, bij anderen demonen uit te drijven om hen tot bevrijding te brengen.

Het gevolg van het radicale handelen van de pas bekeerden te Efeze

Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker - Handelingen 19 : 20

Te Efeze ontstond grote openheid voor het evangelie van Jezus Christus. Gods Woord werkte er krachtig. Daardoor kwamen niet alleen velen tot bekering. Ook ontstonden er wonderen en tekenen door de naam van Jezus. Ontstond de gemeente, waar Paulus later zijn brief aan schreef. We zien vaak, dat zij, die met het occulte te maken hadden en bezet raakten, vaak lang met dat verleden worstelen, omdat ze er niet radicaal mee braken. Daar waar schuld openlijk beleden wordt en wordt gebroken met het occulte, zullen verlossing en bevrijding ontstaan. Wanneer radicaal wordt afgerekend met wat behoort tot de tafel van de boze geesten, moet in ons leven, ons gezin en onze kerk of gemeente een geestelijke opleving volgen. Een martelgang van jaren vanwege occult verleden moet niet als normaal worden gezien. Dan moeten we ons afvragen, of inderdaad met het verleden gebroken werd of dat men zich nog heimelijk ophoudt met wat de tafel van de boze geesten biedt.

Tenslotte:

Wat doe je met spellen en het andere, wat met de duivel te maken heeft en je redding en die van anderen in gevaar brengt? Durf je ermee af te rekenen, zoals de pas bekeerden te Efeze dat deden? Durf je radicaal te breken met wat met de duivel en zijn onvruchtbare werken te maken heeft? Durf je daarin tot daden van "geloof" te komen? Handel daarin haastig in het geloof om je ziel en die van anderen te redden!

Speel geen gevaarlijke spelletjes met de duivel!!

Geef de duivel geen voet!! Ontmasker zijn duistere werken!!

J.W. de Cock