God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in Geest en waarheid.
Johannes 4:24 
en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.
1 Corinthiërs 12:10

Inleiding:

In Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw zei Jezus haar, dat God de Vader aanbidders zoekt, die Hem aanbidden in Geest en waarheid. Er is een aanbidden van God, waarbij de Heilige Geest een inspirerende plaats en functie heeft. Het aanbidden op aandrijven van de Heilige Geest. Hij kan gelovigen God in eigen taal doen aanbidden. Ook uitingen van de Geest in eigen taal moeten we als aanbidding van God zien. Dat er aanbidding van God in eigen taal is, wil niet zeggen, dat een dergelijk aanbidden niet op aandrijven van de Heilige Geest zou zijn. Buiten dat we God in eigen taal kunnen aanbidden, is er ook aanbidding van God door in tongen te spreken. In een voor de aanbidder niet aangeleerde en onbekende taal.

De gave van allerlei tongen en die van vertolking ervan.
In de brief aan de Corinthiërs schreef de apostel Paulus over gaven van de Geest. Ook over de gave van het spreken in tongen en de gave van vertolking ervan. In de plaatselijke kerk of gemeente kunnen of zouden leden moeten zijn, die begiftigd zijn met gaven van de Geest. Daaronder ook die van allerlei tongen en van de vertolking van tongen. Paulus verbood een dergelijk gebruik of functioneren tijdens de bijeenkomsten niet. Wel beperkte hij het één en ander, zodat gedurende de bijeenkomsten daarin niet zoveel informatie zou ontstaan, dat de aanwezigen het niet meer zouden kunnen verwerken en er geen tijd zou zijn voor het overige, zoals bijvoorbeeld onderricht en prediking.

In tongen aanbidden werd door Paulus nimmer beperkt. Hij zei niet, dat slechts enkelen in tongen mogen aanbidden. Gedurende de daarvoor gereserveerde tijd tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor dergelijke aanbidding. Allen konden daar deel aan nemen. Dat aan een aanbidden in tongen. Daarvan zei Paulus:

1 Corinthiërs 14:5 
Ik (Paulus) wilde wel, dat gij allen in tongen spreekt

Paulus was ervan overtuigd, dat er een spreken in tongen is, waardoor God aanbeden wordt. 
Aanbidding van God in tongen gedreven door de Heilige Geest heeft een stichtende werking. Dat zowel ten opzichte van de kerk of gemeente als ten opzichte van de leden persoonlijk.

Aanbidding in tongen, zoals vermeld in de Handelingen.
In het boek de Handelingen werd verschillende malen beschreven, dat er sprake was van een aanbidden van God in tongen. De aanbidding van God in vreemde talen.

- bij de uitstorting van de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag

Handelingen 2:4 
en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Het gaat in deze, naar mijn mening, niet om de gave van allerlei tongen en/of de gave van vertolking ervan. Het gebruik van die gaven van de Geest. Het ging meer om een spreken in tongen als gevolg van het vervuld worden met de Heilige Geest.

Ze werden “allen” vervuld met de Heilige Geest en Hij deed “allen” in tongen spreken. Het gaat om de 120, die tien dagen in gebed bijeen geweest waren. Zij “allen” werden vervuld met de Heilige Geest en “allen” spraken in andere tongen.

De velen, die hun in tongen hoorden spreken, getuigden, dat ieder van hen in eigen taal God hoorde grootmaken.

Handelingen 2:11 
wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.

- toen Petrus en enige Joden met Cornelius en de zijnen bijeenwaren

Handelingen 10:46 
want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken

Ook bij Cornelius en de zijnen ging het niet om een spreken in tongen vanwege de gave ertoe en/of de gave van vertolking ervan. Ook hier moet het om aanbidding van God in tongen zijn gegaan. Dat wordt benadrukt, omdat er staat, dat God erdoor grootgemaakt werd. Juist dat vindt plaats bij aanbidding van God bewerkt door de Heilige Geest.

- Paulus en de twaalf mannen te Efeze

Handelingen 19:6 
en toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden

Het profeteren van de twaalf mannen staat apart vermeld. Dat zou kunnen inhouden, dat de vermelding van het spreken in tongen niet slaat op profeteren maar op aanbidding van God. God in tongen aanbidden bewerkt door de Heilige Geest.

De Heilige Geest moet het spreken in tongen bewerken.
Aanbidding van God in eigen taal kan overgaan in God in tongen aanbidden. Het moet op aandrijven van de Heilige Geest zijn en niet door het zelf te doen ontstaan of voorgezegde klanken na te bootsen. Dat gebeurde vaak in het verleden. Dan is er geen sprake van een aanbidden van God op aandrijven van de Heilige Geest. Dan is het de mens zelf, die het geestelijke nabootst of is er mogelijk sprake van werking van demonen. Dat moet op teleurstelling uitlopen. Het door God in Zijn Woord bedoelde spreken in tongen is door de kracht en zalving van de Heilige Geest.

Bij God in eigen taal aanbidden wordt wel ervaren, dat eigen taal tekort schiet. Vandaar dat de Heilige Geest kan doen overgaan tot ongeremde uiting in een vreemde taal. De eigen taal bleef ook niet altijd maagdelijk in de zin, dat ze ook voor het onjuiste gebruikt werd. Het kan zelfs zijn gebruikt om godslasterlijke en onreine taal te spreken. Ook uitten velen zich voorheen in onzedelijke taal. Vandaar dat aanbidding van God op aandrijven van de Heilige Geest vaak in tongen plaatsvindt. In een voor de aanbidder zuivere en reine taal.

Aanbidding in tongen kan overgaan tot een smeken in tongen.
Aanbidding van God bewerkt door de Heilige Geest doet tot Gods troon naderen en in gemeenschap met Hem komen. De Heilige Geest kan aanbidding doen overgaan in een smeken van God in tongen voor mogelijk onbekende noden. Mogelijk de noden van anderen, van steden of hele landen. In tongentaal kan een aanbidden van God zijn met daarin elementen van gebed en smeking. Woorden via het verstand schieten dan tekort. Verzuchtingen van de Heilige Geest vinden een betere uitweg, wanneer aanbidding en het bidden en smeken in tongen plaatsvinden.

God gezamenlijk en persoonlijk in tongen aanbidden.
Met andere aanwezigen tijdens de bijeenkomst in tongen aanbidden kan een zegenrijke uitwerking hebben. Bijvoorbeeld op persoonlijke aanbidding in tongen, wanneer het gaat om eigen gemeenschap met God in de binnenkamer. Dan zijn bijeenkomsten daarin zekere "godsdienstoefening". In God zowel niet gezamenlijk als niet persoonlijk aanbidden is een Hem beroven van wat Hem toekomt. Waar Hij recht op heeft en naar zoekt.

Het God in tongen aanbidden niet kunnen verdragen.

Er zijn er, die het aanbidden van God in tongen weerleggen. Het zelfs tegenstaan. Ze ontkennen het ondanks Bijbelse bewijsvoering. Niets kan hen tot overtuiging van het doel en nut ervan brengen en de Bijbelse basis ervoor. Aanbidding van God in tongen afwijzen kan veroorzaakt worden, omdat men door de Heilige Geest bewerkt aanbidden niet kan verdragen. Dat kan worden veroorzaakt door demonische bezetting of omdat men in aanraking kwam met het occulte. Innerlijke gebondenheid kan er oorzaak van zijn. Dat moet eerst ver- of doorbroken worden. Mogelijk moet bevrijding plaatsvinden. De zonde van deel te hebben gehad aan het occulte moet nadrukkelijk met berouw aan God beleden worden.

Ten slotte:

Werd u vervuld met de Heilige Geest, nadat u wedergeboren werd? 
Is bij u een aanbidden van God in tongen op aandrijven van de Heilige Geest?

J.W. de Cock