Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

STAP EENS UIT DE DRUKTE

Er gaan soms dagen voorbij waarin ik met van alles en nog wat bezig ben en God langzamerhand naar de achtergrond verdwijnt. Zelfs als ik met kerkzaken bezig ben doe ik het soms niet meer voor Hem. Het draait niet langer om Hem, maar om het werk, de kerk en om mij. Herkenbaar? Vast wel! Wellicht wordt uw leven op dit moment ook door van alles in beslag genomen. Je werkt, rent, reist, belt, appt en zit op Facebook. Je leven is vol met van alles en nog wat, maar niet met God. Hij verlangt echter boven alles naar jouw aanwezigheid. Het enige wat je hoeft te doen is stoppen met rennen en zijn aangezicht zoeken.

Psalm 46 vanaf vers 2 NBV

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven.  

Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste.
Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jacob.
Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij, wagens verbrandt hij in het vuur.

‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’
De HEER van de hemelse machten is met ons, Onze burcht is de God van Jakob.

Sommige bijbelgeleerden zijn van mening dat deze psalm is geschreven naar aanleiding van de opzienbarende bevrijding van Jeruzalem uit de hand van de Assyriërs. (U kunt die geschiedenis lezen in 2 Koningen 18-19 dat gaat over Hizkia, koning van Juda en Sanherib, koning van Assyrië). Heel in het kort. Assyrië had Israël al veroverd en wilde dat nu ook met Juda doen. Het volk was verdeeld: sommigen wilde zich aan Assyrië overgeven, anderen wilde zich tot Egypte wenden om hulp, en een minderheid wilde op de Here vertrouwen om uitkomst. Hizkia vertrouwde op het Woord van God en op gebed; hij spreidde de zaak letterlijk uit voor de Heer. God gaf hem een boodschap van vrede en overwinning en de vijand werd verslagen. In de nacht doodde ‘De engel van de Heer’ 185.000 man het hele kamp van de vijand lag bezaaid met lijken en Sanherib keerde met zijn leger terug naar Nineve.

Als de dingen om je heen veranderen en bedreigend worden, richt dan je aandacht op God. Hij is bij je (Zijn aanwezigheid); Hij is een toevlucht (Zijn bescherming); Hij helpt je (Zijn sterkte). Je wereld mag dan wankelen en schudden, Hij heeft een rivier om je vrede te geven. Je mag je dan in het midden van een veldslag bevinden, Hij zal zegevierend een eind maken aan de strijd. ‘Staak de strijd’ betekent: ‘Stop ermee, relax.’ God weet wat Hij doet, en het tijdstip dat Hij kiest is volmaakt. Als alles voorbij is, zal Hij worden geroemd en zult je worden gezegend.

Zelfs als het einde van de wereld is gekomen “hoeven wij geen angst te kennen”! Zelfs wanneer wij met totale vernietiging geconfronteerd worden, mogen wij een vast vertrouwen in God hebben. Hij is onze Redder. Hij is bij machte. Het lijkt onmogelijk om zonder angst het einde van de wereld onder ogen te zien, maar Gods woord is duidelijk: God is onze toevlucht, zelfs in het zicht van de totale vernietiging. God is niet zomaar een tijdelijke schuilplaats; Hij is onze eeuwige toevlucht en kan onder alle omstandigheden kracht geven. Komaan mensen er is ook een uitweg in uw situatie. Is het leven soms zwaar? Ervaart u stress op uw werk? Is de druk groot! Blijf op God vertrouwen. Hij is onze rots. Hij is onze toevlucht. Hij is die veilige haven waar wij tot rust mogen komen. Hij wil ons verkwikken en nieuw kracht geven.

We lazen net over een rivier. Door veel grote steden stromen rivieren, waardoor de mensen in hun levensonderhoud konden voorzien en zeker in vroeger tijden. Denk aan landbouw en handel. Hoe belangrijk is bij ons bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Bij mij thuis stroomt de Zaan door de Zaanstreek. Hoeveel bedrijven zijn er wel niet gevestigd aan de Zaan.

Elke dag sta ik wel stil voor de Zaanburg omdat er een boot met handel doorheen moet. Jeruzalem had geen rivier, maar het had God die -als een rivier- de mensen in leven hield. Zo lang God onder het volk leefde, was de stad onoverwinnelijk.

Met mijn God spring ik over een muur!

Oorlog en verwoesting zijn onvermijdelijk maar God heeft het laatste woord. God zal uiteindelijk overwinnen en het zal voor iedereen zichtbaar worden. God heeft alle macht. Het is goed om dat te beseffen. God strijd voor ons. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. (Ef 6:10) Vertrouw erop dat God in dit alles (kan me niet schelen wat het is) tussenbeide komt. Hij brengt vrede in het tumult. Hij bracht de storm tot bedaren. Hij kwam tussenbeide. De elementen moesten eraan geloven. Weet u nog de storm op het meer van Galilea. De discipelen dachten dat ze vergingen. Maar Jezus kwam tussenbeide en het werd helemaal stil. Wees stil en weet dat Ik God ben. Zegt het woord. Wees stil in uw situatie en richt uw gedachten op God. Laat God in de storm van uw leven tussenbeide komen. Richt uw ogen op uw Verlosser. Leg uw vertrouwen in Zijn handen. Neem elke dag de tijd om stil te zijn voor God.

Ik las onlangs in een dagboekje van Jan Pool een vers uit deze Psalm. Psalm 46:11. Maar de schrijver had ervoor gekozen om dit Bijbelvers te vertalen uit “The Message” vertaling. The Message is een geliefde Engelse Bijbelvertaling. De vertaler van deze bijbel baseert zijn vertaling op grondteksten maar heeft daarbij vooral gezocht naar woorden en beelden die aansluiten bij onze tijd. Psalm 46:11 wordt als volgt weergegeven: “Stap eens even uit de drukte van alledag! Richt al je aandacht opnieuw op Mij, jouw God -de Allerhoogste- en word weer vol van liefde voor Mij.” I.p.v. Staak de strijd, en erken dat ik God ben. Of zoals het in de HSV staat: Geef het op en weet dat Ik God ben.

Ik vind het zo mooi weergegeven: Stap eens even uit de drukte van alledag! Richt al je aandacht opnieuw op Mij, jouw God -de Allerhoogste- en wordt weer vol van liefde voor Mij.

Lieve gemeente de wereld raast maar door! We leven in een tijd waarin we altijd maar doorjakkeren. We moeten non-stop aanwezig zijn, we dienen altijd maar bereikbaar te zijn. Het is alsof we altijd maar op stand-by staan. We komen niet meer tot rust. We worden overspoeld met informatie en moeten voortdurend maar keuzes maken en reageren op van alles wat op ons afkomt. Er zijn nog nooit zoveel mensen chronisch vermoeid geweest als nu. Onze maatschappij functioneert al enkele tientallen jaren in een hogere versnelling als daarvoor. Wie kent er niet iemand of heeft zelf een burn-out gehad.

Er zijn zoveel mensen depressief of overspannen het is niet normaal meer. Wanneer je aan iemand vraagt: ‘Hoe gaat het met je’, krijg je opvallend vaak het antwoord: ‘Ik ben zo moe.’ Steeds meer mensen hebben last van vermoeidheid. Je hebt geen veerkracht meer op lichamelijk, emotioneel en intellectueel vlak. Je energiepotje lijkt altijd wel leeg. Herkenbaar?

Mijn advies voor u. Stap eens uit de drukte van alledag. Trek je terug in de binnenkamer.

Maar als jullie bidden trek je dan in je huis terug,
sluit de deur en bid tot je vader, die in het verborgene is.
En jullie Vader, die in het verborgene ziet, al je ervoor belonen.
Mattheüs 6:6

Richt al je aandacht opnieuw op Mij, jouw God -de Allerhoogste- en word weer vol van liefde voor Mij. Wij zullen onze aandacht op God moeten richten en de wereld buiten even moeten laten voor wat het is. Alleen dan kunnen we echt zijn stem verstaan en aan zijn voeten zitten en luisteren. Daar in de binnenkamer wil God zijn hart met ons delen. Hij wil ons dichtbij hebben.

Daar in de binnenkamer wil God zijn onvoorwaardelijke liefde opnieuw kenbaar maken. Juist als wij het moeilijk hebben, vermoeid zijn, als we onder druk staan en te hoge stress ervaren, gefrustreerd zijn of met schuldgevoelens rondlopen. Op die momenten hebben het nodig om God te horen zeggen. Ik ben er voor jouw persoonlijk, Ik heb je lief. In de binnenkamer als we met God alleen zijn dan mogen we in de eerste plaats zijn liefde voor ons opnieuw ervaren. We mogen daar ook volledig tot rust komen.

Ik moet denken aan de discipelen in Johannes 20. De discipelen waren bij elkaar gekomen. Ze stonden onwijs onder druk. De man waarop ze al hun hoop hadden gevestigd is gestorven. Hun leven loopt in gevaar. Ze hebben schuldgevoelens omdat ze Jezus in de steek hebben gelaten. Dan verschijnt Jezus in hun midden en wat zegt Hij? “Ik wens jullie vrede”.

Hij wenst hun toe dat er rust en orde komt in hun ziel.

“Na deze woorden toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde.”
Johannes 20:20

Jezus laat zijn doorboorde handen zien en geeft daarmee aan: “Kijk, zoveel houd ik van jullie.” Maar zegt daarmee ook kijk alles is volbracht. Mijn genade is genoeg. Dus relax, ontspan, kom tot rust. Ik heb het zware werk voor jou gedaan. Mijn dood en opstanding hebben ervoor gezorgd dat alles volbracht is. Jij mag rusten in mijn volbrachte werk. Ik heb je lasten gedragen. Ik heb voorzien in elke nood van jouw leven. Ik heb het juk van slavernij op Golgota verbroken. Vader God wil dat wij weer vol van liefde worden voor Hem. Die eerste liefde voor de Heer herinnert u die nog?

Ik weet het nog zo goed dat ik voor het eerst echt Zijn liefde voelde in mijn hele wezen. Het waren golven van liefde die over mij heen werden gespoeld. Ik werd tot in het diepst van wezen aangeraakt. Golven van liefde die alle blokkades van ik ben het niet waard, ik ben te zondig, te onrein, wie ben ik nou. Werden weggespoeld. Er was geen veroordeling meer. Enkel LIEFDE. God houdt ook van mij. Hij houdt van mij. Hij houdt echt van mij. Er was geen angst meer. Maar een zeker weten ik ben geliefd.

Die eerste liefde kunnen we heel gemakkelijk vergelijken met het moment waarop je voor het eerst verliefd werd. Kan u dat nog herinneren? Voor sommige misschien al lang geleden. Maar als die liefde dan beantwoord wordt. Nou dan wil je niks liever dan samen zijn. Je hebt alleen maar oog voor elkaar. Je gaat rare dingen doen. Je wilt gewoon elkaars stem horen. Soms doen we tegenover God heel moeilijk en willen we Hem niet lastigvallen met onze onzinnigheden. We denken dat we alleen maar belangrijke dingen moeten zeggen. Maar dat is onzin. God verlangt er gewoon naar onze stem te horen. We hoeven niet heel hard na te denken wat we gaan zeggen. Doe maar gewoon. Hij wil ons omarmen. Gewoon liefdescommunicatie.

Jezus is ons grote voorbeeld. Hij had een volmaakte liefdesband met de Vader. Hij leefde een leven zonder stress. Jezus had het druk maar was nooit gehaast. Hij had vaak veel te doen, maar Hij ging nooit zo in zijn werk op dat de levende relatie met zijn Vader in gevaar werd gebracht. Hij trok zich regelmatig terug om alleen te zijn en te bidden.

Hij zegt: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.”
Mattheus 11:28)

Lieve gemeente zijn rust gaat alle verstand te boven. Zijn rust doet ons weer rustig ademen. Hij zegt het komt goed. Zijn shalom gaat alle verstand te boven.

U mag uw zorgen op hem afwentelen,
want u ligt hem na aan het hart.

1 Petrus 5:7

Gooi alles waar je je zorgen over maakt maar in Gods handen, want Hij zorgt voor je. Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen. Soms denken we dat God zich niet bemoeit met problemen, die het gevolg zijn van onze eigen zonde en dwaasheid. Maar als wij met berouw naar Hem toegaan, zal Hij ook in zulke problemen onze last dragen. Je zorgen aan God overgeven, is een actieve handeling en niet een passieve. Onderwerp je niet aan de omstandigheden, maar aan de Here die de omstandigheden beheerst.

Tenslotte:

“Stap eens even uit de drukte van alledag!
Richt al je aandacht opnieuw op Mij,
jouw God -de Allerhoogste-
en word weer vol van
liefde voor Mij!”

AMEN

 JW van de Geer