Staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen, met toelichting:
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. 
De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden pro deo.
Erediensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Baten en Lasten Begroting

2015

Werkelijk 2014 Werkelijk 2013
Baten      
1. Opbrengsten uit bezittingen
€         800 €          843 €        1130
2. Bijdragen gemeenteleden
€    21.620 €     32.224 €     28.629
3. Subsidies en overige bijdragen van   derden
€                  - €                  - €                  -
 
     
Totaal baten   €    22.420 €    33.067 €    29.759
       
Lasten      
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers )
€       6.500 €      6.099 €      8.916
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en  gemeentewerk
€       4.450 €      5.240 €      3.799
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€          700 €      4.648 €      4.790
7. Lasten kerkelijke gebouwen
€       9.500 €      9.286 €      8.862
8. Overige salarissen/onkostenvergoedingen
€                 -  €                 - €                 -
9. Lasten beheer en administratie
€       1.070 €         797 €      2.213
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
€          200 €             487 €         161
       
 Totaal lasten   €    22.420 €   26.557 €    28.741
       
Resultaat (baten – lasten) €                  - €     6.510 €      1.018

 
Toelichting:

ad 1      Rente opbrengsten 
ad 2      Giften / tienden / collecte / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3      Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4      Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5      Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6      Kerkelijke opleidingen / zending 
ad 7      Huur / rente / afschrijving / onderhoud, e.d. 
ad 8      Facilitaire medewerkers / vrijwilligerskosten 
ad 9      Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc. 
ad 10     Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crèchespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc.